• ഉപ്പ് (1986)
 • പിറവി (1988)
 • സ്വാഹം (1994)
 • കഴകം (1995)
 • ചാവേർപ്പട (നാടകം 1973-75)
 • അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് (നാടകം)
 • സ്വം (സിനിമ)
 • നീലത്താമര (2009)
 • സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ (ചലച്ചിത്രം) (2010)
 • കഥ തുടരുന്നു (2010)
 • ഭക്തജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് (2011)
 • മൌനം
 • സ്നേഹവീട് (2011)